سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مؤلفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

چکیده

جرم‌انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می‌شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می‌یابد. اما برخی معتقدند زمانی می‌توان از فرجام درست و قابل قبول جرم‌انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم‌انگاری را نمی‌توان فرایندی خاتمه‌یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می‌کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها