سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

چکیده

جرم‌انگاری فرآیندی است که بر اساس آن عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می‌شود. در نگاه نخست، این فرآیند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقداند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم‌انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مولفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر اینصورت جرم‌انگاری را نمی‌توان فرآیندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقیماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مولفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها