دوره و شماره: دوره 13، شماره 16، پاییز و زمستان 1397