نویسنده = عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


2. رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-154

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ فرهاد شاهیده


3. از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین (ارزیابی اندیشة سزاگرایی)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-148

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی