نویسنده = صالحی، محمد خلیل
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-84

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی؛ محسن مرادی حسن آباد