نویسنده = جانی پور، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


2. رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-134

امین زحمتکش؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی