نویسنده = محمودی جانکی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. دفاع مشروع ظاهری

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-194

فیروز محمودی جانکی؛ آزاده صادقی