سرشت بومی‌سازی: درآمدی بر مفهوم بومی‌سازی جرم‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهرن مرکز

10.30513/cld.2021.2516.1399

چکیده

پرسش از سرشت بومی‌سازی و زوایای آن به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفۀ علم بوده و واکاوی ابعاد آن مستلزم جریان‌شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل‌گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی‌سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از «بومی‌سازی جرم‌شناسی»، و بررسی امکان یا امتناع و شناسایی چالش‌ها و راهکارهای آن، از روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می‌دهد که از یک‌سو، بومی‌سازی جرم‌شناسی، فرایند درونی‌سازی کنترل جرم با «عقل ایرانی» است و از سوی دیگر، سیاست و خط‌مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه‌های بومی جرم‌شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه‌های جرم‌شناختی غربی، با هدف کارآمدی آن‌ها برای کنترل جرم محسوب می‌شود. بنابراین، نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت-شناختی و هستی‌شناختی جرم‌شناسی معاصر ایرانی با شاخص‌ها و مؤلفه‌های جرم‌شناسی بومی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Indigenization An Introduction to the Concept of Criminological Indigenization

نویسندگان [English]

  • Mehran Sohrabi asmaroud 1
  • Ali NajafiTavana 2
1 lecturer
2 Faculty member of Islamic Azad University of Tehran
چکیده [English]

The question about the nature of Indigenization and its different scopes is related to the question of what science is. This matter has always been considered in the history and philosophy of science, and the analysis of its dimensions requires the Historical flow of postcolonial studies and its role in shaping, establishing, and perpetuating indigenous discourse. This research with a Descriptive-analytical method and critical approach tries to find a precise concept of "criminological indigenization" and examine the possibility of refusal and identify its challenges and solutions. Findings from the analytical analysis of the study show that on the one hand, indigenization of criminology is the process of internalization of crime control with "Iranian reason" and on the other hand, political policy and policy with the aim of producing literature on indigenous theories and the selective and critical absorption of Western criminological theories try to effectiveness in controlling crime. Therefore, the analytical results of the present article indicate that in the social context of Iran, there is a significant gap between the epistemological and ontological system of contemporary Iranian criminology with the characteristics and components of indigenous criminology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenization
  • Criminology
  • Philosophy of Science
  • Postcolonial Studies
  • Social Context
  • Iran