اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

رویه‌های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینۀ تعدیل تیراندازی‌های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می‌رسد مطالعۀ آن‌ها می‌تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشتۀ پیش رو با رویکردی تطبیقی می‌کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را دربارۀ حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت‌های پلیسی بررسی نماید.
      اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می‌کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می‌توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی‌کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می‌توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی‌گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن‌ها باید از فرماندۀ ارشد اجازۀ تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی‌های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت‌های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان‌هایی که حوادث تروریستی و حملۀ مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Authorities of Police Use of Firearms (Comparative Study of Criminal Policy of Iran and Britain)

نویسنده [English]

  • Ali Afrasiabi
 An Academic Member at Amin Police University
چکیده [English]

Legal and executive precedent of police use of firearms is one of the hot issues of human rights studies. British police has justifiable experiences in the field regulating police shooting. They can be useful for Iran’s police. The present paper with comparative approach tries to explore the criminal policy of the legal system of Iran and of the United Kingdom about carrying firearms and use of them in police missions. Most of police officers of Iran carry firearms in their daily activities and in 12 mentioned cases in the law of use of firearms in necessary cases (codified 1373) with considering the provision of exigency they can use firearms. In Britain, most police officers do not carry guns and the cases to apply firearms are determined by the Chief Fire Officers Association or CFOA. According to the current regulations of the United Kingdom, the police officers can use firearms only when they are in danger of their life or an innocent citizen being in an immediate danger of death. In these cases they grant permission to shoot from the senior commander; otherwise granting permission causes the enhancement of danger for their life. To decrease the illegal shooting of Iran’s police it is necessary for police to carry out his missions without firearms and only in some provinces which they confront acts of terrorism and gun attack with previous record they are allowed to carry guns. For special cases to apply the firearm it is necessary only for protecting the life of police officers or other citizens and police should not use firearms in cases for exploring crimes or arresting the accused.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Establishment of discipline
  • Firearm
  • Taking responsibility