وضعیت دفاع دام‌گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

دام‌گستری به معنای توسل مقامات قضایی به تحریک، فریب، دسیسه، نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می‌باشد. برخی اوقات مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه‌دار با بن‌بست مواجه می‌شوند؛ زیرا استفاده از شیوه‌های سنتی و روشمند برای کشف یا اثبات برخی جرایم موجب نافرجامی وظایف قانونی مقامات قضایی می‌گردد. بنابراین از روشهایی استفاده می‌کنند که هرچند آنها را به هدفشان در کشف یا اثبات جرایم می‌رسانند، از لحاظ انصاف و منطق حقوقی چندان صحیح به نظر نمی‌رسند.
      دفاع دام‌گستری که عاملی به نفع متهم می‌باشد، در دو بُعد وارد عمل شده و استفاده از این روشها را مجاز نمی‌شمارد. بررسی و تحلیل این دو بُعد، چگونگی این دفاعِ نسبتاً جدید در حقوق کیفری ایران را مشخص می‌کند و با توجه به فقدان این موضوع در قوانین و رویة قضایی و دکترین ما، قانون‌گذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله سوق می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها