پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

جامعه به طور کلی، به دو صورت پیشگیری و سرکوبی از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می‌دهد. هرچه پیشگیری از جرم، در معنای جرم‌شناختی آن، یعنی خارج از نظام کیفری، مؤثرتر باشد، کمتر به مجازات احساس نیاز ایجاد می‌شود. اما به رغم این فایدة روشن، امکان توسل به پیشگیری در برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی، مورد تردید قرار گرفته است. از سویی کارایی آن نیز در عمل، با محدودیتهای مختلفی در حوزه‌های متعدد مواجه گردید: نوع جرایم، گونة بزهکاران، شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری، هزینه‌های به کارگیری تدابیر پیشگیرانة مختلف و حقوق و آزادیهای فردی از جمله محدودیتهایی محسوب می‌شود که در این مقاله، به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

کلیدواژه‌ها