پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

جامعه به طور کلی، به دو صورت پیشگیری و سرکوبی از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می‌دهد. هرچه پیشگیری از جرم، در معنای جرم‌شناختی آن، یعنی خارج از نظام کیفری، مؤثرتر باشد، کمتر به مجازات احساس نیاز ایجاد می‌شود. اما به رغم این فایدة روشن، امکان توسل به پیشگیری در برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی، مورد تردید قرار گرفته است. از سویی کارایی آن نیز در عمل، با محدودیتهای مختلفی در حوزه‌های متعدد مواجه گردید: نوع جرایم، گونة بزهکاران، شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری، هزینه‌های به کارگیری تدابیر پیشگیرانة مختلف و حقوق و آزادیهای فردی از جمله محدودیتهایی محسوب می‌شود که در این مقاله، به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Prevention in Criminological Theories and the Scope of Its Restrictions

نویسندگان [English]

  • Shahram Ebrahimi 1
  • Dr. E. Rajabi 2
1 (Assistant professor of Shiraz University)
2 (A member of academic board of Univ. of Disciplinary Sciences)
چکیده [English]

I
t is clear that society protects itself from crimes by preventing and repression. If crime prevention in its criminological sence (namely be out of penal system) is more influential, the necessity to penalize is less. In spite of this unambiguous benefit, the use of prevention in some criminological theories has been doubted. Similarly the adequacy of it, practically, faced to some limitations in different realms. Kinds of crimes, types of delinquents, methods by which enforce prevention, costs of applying various preventing actions and rights and individual liberties are some restrictions that posed and observed separately in this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Prevention
  • Restriction
  • Possibility
  • Criminological theories