سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

4 دانشیار بخش فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

چکیده

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری، نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده به « قرار دادن مواد منفجره » در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید، می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Criminal Policy against the Bombing and Its Reformation Strategies

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghasemi Moghaddam 1
  • Nikoo Nickzar 2
  • Maryam Faraji 3
  • Ali Tavallaei 4
1 Assistant Professor of Yazd University
2 MA Student of Jurisprudence & Fundamentals of Islamic Law
3 MA of Jurisprudence & Fundamentals of Islamic Law
4 ssociate Professor of Yazd University
چکیده [English]

Iran’s legislative system does not deal with criminalization of bombings explicitly and comprehensively. Only a few laws explicitly mention “placing explosives” in some industries. Iran’s legal system does not deal with criminalization of bombings explicitly and comprehensively. Only a few laws explicitly mention “placing explosives” in some industries. However, committing this criminal phenomenon in relation to other industries, devices and facilities used by the public and the environment is not subject to coherent laws. The purpose of this descriptive-analytical study is to analyze the approach of the current Iranian laws to bombing and to explain the relationship between the concept and examples of waging war against God, war against God and the state, enmity against God (Muharebeh) and corruption on earth or spreading corruption on Earth (Ifsad fi 'l-ard) and transgression and rebel or armed uprising against the government and the basis of the Islam with bombing (Baghi). Due to the lack of legislation in this regard, there are reasons such as the criminal capability of the bomb as a criminal device, the necessity of prosecute bombing attempt, coherence in the rules of destruction and criminal arson and full protection of all industries, energy resources and the environment, clarify the need for independent criminalization in this regard. The new penal policy can design a reasonable and appropriate punishment system by separating the types of bombings based on the type of bomb, the subject of the crime and the characteristics of the perpetrator, and the time and place conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bombing
  • Explosives
  • Moharebeh (Enmity against God)
  • Criminal Destruction
  • Public Places