ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه های بین المللی کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی