داوران

آمار سالیانه داوران نشریه

 

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی زمینه مورد علاقه پژوهش کشور شهر سمت / سازمان
دکتر شهرام ابراهیمی دکترای تخصصی            
دکتر افشین آذری متین دکترای تخصصی استادیار         دانشگاه آزاد
دکتر عبدالرضا اصغری دکترای تخصصی استادیار          
دکتر حسین آقابابایی دکترای تخصصی دانشیار   حقوق جزای اختصاصی- جرم شناسی     عضو هیات علمی دانشگاه گیلان/ مدیرکل حقوقی وزارت علوم
دکتر محمدامین انسان کارشناسی ارشد سایر          
دکتر محمد علی بابایی دکترای تخصصی دانشیار         دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
دکتر علی برهانزهی سرحدی کارشناسی ارشد سایر         کارشناس نشریات علمی
دکتر حسن پوربافرانی              
دکتر عباس تدین دکترای تخصصی استادیار   آیین دادرسی کیفری   تهران دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتر علیرضا تقی پور دکترای تخصصی سایر          
دکتر فریدون جعفری دکترای تخصصی استادیار   حقوق کیفری بین المللی   تهران وزارت علوم عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر سکینه خانعلی پور واجارگاه دکترای تخصصی سایر   قانونگذاری - کیفرشناسی   تهران فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا دانش ناری دکترای تخصصی استادیار         دانشگاه فردوسی
دکتر رضا دانشورثانی              
دکتر منصور رحمدل دکترای تخصصی استادیار   حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری   Tehran عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر هادی رستمی دکترای تخصصی استادیار       همدان حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
دکتر سودابه رضوانی دکترای تخصصی استادیار         استاد
دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی              
دکتر عطاءاله رودگر کوه پر دانشجوی دکترا سایر   کیفری   تهران قوه قضاییه
دکتر محمد مهدی ساقیان دکترای تخصصی استادیار         عضو هیات علمی
دکتر مهین سبحانی دکترای تخصصی استادیار   حقوق جزای بین الملل     استادیار دانشگاه گیلان
دکتر سید مهدی سیدزاده ثانی              
دکتر صادق سلیمی دکترای تخصصی دانشیار   حقوق بین الملل کیفری   تهران گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محسن شریفی              
دکتر آزاده صادقی              
دکتر مجید صادق نژاد نائینی              
دکتر جواد صالحی دکترای تخصصی دانشیار   حریم خصوصی و فضای مجازی. حقوق کیفری اتحادیه اروپا و ایالات متحده. مولفه های دادرسی کیفری عادلانه. حقوق بین الملل کیفری/و محاکم بین     دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
دکتر مهدی صالحی مقدم              
دکتر مهدی صبوری پور دکترای تخصصی            
دکتر حسن طغرانگار دکترای تخصصی استادیار   سیاست جنایی مواد مخدر     گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
دکتر مرتضی عارفی دکترای تخصصی استادیار   جامعه شناسی حقوق کیفری. جرم شناسی. آیین دادرسی کیفری.     استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
شماره تماس: 09132771680.
09137426198

کد ملی: 1250012538

شماره حساب بانک تجارت: 8390046783
دکتر افشین عبداللهی دکترای تخصصی استادیار   حقوق کیفری و جرم شناسی     افشین عبداللهی، استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
دکتر آذر علی نژاد دکترای تخصصی استادیار   جرایم علیه محیط زیست، حقوق کیفری، جرم شناسی زنان و اطفال   کرمان مدیر گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر عج
دکتر حسن قاسمی مقدم دکترای تخصصی استادیار         گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
دکتر سعید قماشی دکترای تخصصی            
دکتر فاطمه قناد              
دکتر روح الدین کرد علی وند دکترای تخصصی            
دکتر محمد باقر گرایلی              
دکتر حسین گلدوزیان دکترای تخصصی استادیار   حقوق جزا و جرم شناسی     عضو هیئت علمی گروه حقوق و الهیات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
دکتر عباس محمد خانی دکترای تخصصی استادیار   حقوق جزای عمومی و اختصاصی. حقوق جزای بین الملل     استادیار دانشگاه ایلام
دکتر سپیده میرمجیدی دکترای تخصصی            
دکتر محمد مقنی باشی دانشجوی دکترا سایر         گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امیرحسن نیازپور              
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی دکترای تخصصی استاد