آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 14، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-328 

12. چکیده انگلیسی

صفحه 315-328

محمدکاظم رجائی پور