اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشیار

yfarhadatyahoo.com

سردبیر

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ahnausatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m-ardebiliatsbu.ac.ir

گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharatsbu.ac.ir

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

ebeigzadehathotmail.com

محمدهادی صادقی

حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشگاه شیراز

sadeghiatshirazu.ac.ir

حسین غلامی دون

حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

gholami1970atyahoo.com

حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghi128atyahoo.com

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه قم

sssatgmail.com

محمد آشوری

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه تهران

aaatgmail.com