بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • بابائی، محمدعلی [1] دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
  • بلارک، اصغر [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

ح

خ

  • خسروی، کاظم [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (

د

ر

س

ش

ص

ط

غ

ف

ق

ک

م