دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری ، گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

2 گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 گروه حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

4 حقوق جزا وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

دیوان ‌‌کیفری بین‌‌المللی نخستین دیوان مستقل ، قدرتمند و دائمی است که تاسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد ، بزرگترین دستاورد برای جامعه‌ جهانی به شمار می‌رود . تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است پیامدهای مهمی بر حقوق کیفری بین‌المللی داشته است . عملکرد دیوان نشان‌دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود ، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری دولت‌ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان‌‌های تاثیرگذار بین‌المللی و جوامع مدنی ، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیافزاید . با این وجود ، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت‌ خود ، همچنان با چالش‌های عمده‌ای مواجه است . براین مبنا پژوهش پیش‌ رو ، در پرتو مقررات و فعالیت‌های دیوان ، به بررسی دستاوردها و چالش‌های فراروی آن می‌پردازد . نتیجه پژوهش حاضر ، که به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است ، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت‌ها ، دیوان به عنوان یک ابزارکارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام‌های بلندی برداشته است .

کلیدواژه‌ها