سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه یزد

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

4 بخش فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

چکیده

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری، نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده به « قرار دادن مواد منفجره » در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید، می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

کلیدواژه‌ها