عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
در 16 آذر 1398 دیوان بین‌المللی کیفری سنگین‌ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رای به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز درخصوص کیفیات مشدده و مخفه به تفصیل بحث شده است. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین کیفر تعیین و به تک‌ تک مواردی که طرفین استناد می‌کنند پاسخ می‌دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند.
در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده‌ایم که درخصوص تکرار جرم تاکنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تاکنون این بوده که حداکثر مجازات نهایی اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفاً در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم درنظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می‌تواند اثر بازدارندگی دیوان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها