نویسنده = میرسعیدی، سیدمنصور
تعداد مقالات: 1
1. عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-156

 مهرداد رایجیان اصلی؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ نعیم سهامی