اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشیار

yfarhadyahoo.com

سردبیر

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ahnausyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m-ardebilisbu.ac.ir

گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

ebeigzadehhotmail.com

محمدهادی صادقی

حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir

حسین غلامی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

gholami1970yahoo.com

حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghi128yahoo.com

علی حسین نجفی ابرندآبادی

جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ahnausyahoo.com

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه قم

sssgmail.com

محمد آشوری

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

mashooriut.ac.ir

جانشین سردبیر

عبدالرضا اصغری

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.abdorezaasghariyahoo.com

کارشناس نشریه

علی برهان زهی سرحدی

کارشناس نشریه

aliborhangmail.com