تعداد دوره‌ها: 19

تعداد شماره‌ها: 32

تعداد مقالات: 302

تعداد مقالات ارسال شده: 935

تعداد مقالات پذیرفته شده: 83

تعداد مقالات رد شده: 754

درصد پذیرش: 9

تعداد مشاهده مقاله: 96,820

 

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه ِDOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 751امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

ضریب تاثیر نشریه            Q1) 1400)

هزینه چاپ مقاله           نویسندگان محترم می بایست مبلغ 1000000ریال  برای ارسال مقاله به داوری  و مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 19، شماره 24، اسفند 1401، صفحه 1-400 

ابر واژگان

نشریات مرتبط