تعداد دوره‌ها: 19

تعداد شماره‌ها: 31

تعداد مقالات: 288

تعداد مقالات ارسال شده: 829

تعداد مقالات پذیرفته شده: 70

تعداد مقالات رد شده: 683

درصد پذیرش: 8

تعداد مشاهده مقاله: 63,959

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه ِDOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 751امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

ضریب تاثیر نشریه            Q1) 1400)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم (1401) مبلغ 8000000 ریال در مرحله چاپ مقاله

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 19، شماره 23، مرداد 1401، صفحه 1-390 

شرط مارتنس در حقوق کیفری بین‌المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری

صفحه 123-156

10.30513/cld.2022.3988.1634

پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علی پور


تأملی جامعه‌شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان

صفحه 241-268

10.30513/cld.2023.4280.1687

مهدی قائمی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین‌المللی

صفحه 269-296

10.30513/cld.2022.3192.1502

علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی (نویسنده مسئول)؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمدعلی مهدوی ثابت


ابر واژگان

نشریات مرتبط