نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه ِDOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1398 (ب- 604امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم مبلغ 400000 تومان در مرحله چاپ مقاله

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-366 

مقاله پژوهشی

1. چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

صفحه 3-34

10.30513/cld.2020.506.1091

محمود اسپانلو؛ ایرج گلدوزیان؛ کیومرث کلانتری


2. پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری

صفحه 35-68

10.30513/cld.2020.236.1030

لیلا پورنجفی قوشچی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


8. بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی

صفحه 209-228

10.30513/cld.2020.184.1027

سید مصطفی محقق داماد؛ سید محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی


11. جرم‌انگاری بین‌المللی زیست بوم زدایی

صفحه 273-304

10.30513/cld.2020.77.1006

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی؛ علیرضا آرش پور


ابر واژگان

نشریات مرتبط