اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ahnausyahoo.com