اهداف و چشم انداز

گروه هدف نشریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، دانشجویان مقطع دکتری، اساتید و اعضای هیئت علمی می باشد

اهداف بلند مدت نشریه
الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان.
ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
د: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش.
ه: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
و: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.
ز: کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

 موضوعات مورد نظر نشریه

1.حقوق جزا و جرم شناسی

2. مطالعات تطبیقی حقوق جزا و جرمشناسی در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

3. حقوق جزای بین المللی

4. فقه جزایی و حقوق کیفری

5. حقوق جزای عمومی و اختصاصی

6. حریم خصوصی و فضای مجازی

7. سیاست جنایی مواد مخدر

8. جرایم علیه محیط زیست

9. جرم شناسی زنان و اطفال در فضای مجازی