داوران

آمار داوران نشریه سال (1402)

نام خانوادگی             نام  وابستگی سازمانی Google Scholar Publons ORCID

ابراهیمی      شهرام

 

دانشیار دانشگاه شیراز 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=m_UOfkcAAAAJ

https://www.webofscience.com/wos/author/record/38116814

  https://orcid.org/0000-0003-3588-3301

سکینه خانعلی پور

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی  

khanalipour-vajargah/

https://publons.com/researcher/4857361/sakineh-

 

اکرمی            روح الله

 

دانشیار دانشگاه قم  Google Scholar -Ruhollah Akrami   https://www.orcid.org/0000-0002-4129-7520

امیدی          جلیل

 

استاد دانشگاه تهران      https://www.orcid.org/00000002-5430-761%D8%B7

امینی         محبوبه 

 

استادیار دانشگاه یزد mahbube amini- Google Scholar    

الله وردی                 فرهاد 

 

استادیار دانشگاه مازندران - Google Scholar Farhad Allahverdi    

باقری نژاد        زینب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Zeinab Bagherinejad- Google Scholar Zeinab Bagherinejad- Publons https://www.orcid.org/0000-0002-7597-7284

پاک نهاد                  امیر 

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز A. Paknahad- Google Scholar    

 

پوربافرانی            حسن

 

دانشیار دانشگاه اصفهان  Hassan Poorbafrani- Google Scholar Hassan Poorbafrani- Publons https://www.orcid.org/0009-0003-8166-4051

  تقی پور          علیرضا

 

دانشیار دانشگاه همدان Alireza Taghipour- Google Scholar   https://orcid.org/0000-0003-4378-5074

جعفری                فریدون

 

استادیار دانشگاه بوعلی سینا Google Scholar - Fereydoon Jafari    

جعفری             مجتبی

 

دانشیار دانشگاه سمنان Mojtaba Jafari- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0002-4288-3409

حاجی ده آبادی       احمد 

 

استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران Ahmad Hajidehabadi- google Scholar   https://orcid.org/0000-0002-0291-4944

حبیب زاده       محمد جعفر

 

استاد دانشگاه تربیت مدرس - Google ScholarMohammad Jafar Habibzadeh   https://www.orcid.org/0000-0003-0024-3507

حسنی      محمد حسن

استادیار دانشگاه دامغان Mohammad Hasan Hasani- Google Scholar Publons- Mohammad Hasan Hasani https://www.orcid.org/0000-0002-6209-3404

حسین خانزاده     عباسعلی

 

دانشیار دانشگاه گیلان  Abbas Ali Khanzadeh - Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0003-4060-0011

دارابی            شهرداد

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم shahrdad darabi- Google Scholar    

دانش ناری       حمید رضا 

 

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد Hamidreza Danesh Nari- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0003-2676-0422

 

رایجیان اصلی        مهرداد 

 

استادیار پژوهشکده سمت  Google Scholar- Mehrdad Rayejian Asli Mehrdad Rayejian Asli - Publons https://www.orcid.org/0000-0003-0693-1888

رحیمی نژاد    اسماعیل

 

 دانشیار دانشگاه تبریز  Google Scholar - Esmaeil Rahiminejad   https://www.orcid.org/0000-0001-5650-9680

رستمی                هادی 

 

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  Hadi Rostami- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0003-4383-4331

رضوانی       سودابه

 

استادیار دانشگاه خوارزمی soodabeh rezvani- Google Scholar    

روستایی    مهرانگیز

 

استادیار دانشگاه ملایر     https://www.orcid.org/0000-0002-3693-9269

ساداتی   سید محمد جواد

 

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد     https://www.orcid.org/0000000318949719

ساعد        محمد جعفر

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Mohammad Jafar Saed- Google Scholar    

ساعدی        زهرا

 

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز Zahra Saedi- Google Scholar Zahra Saedi- Publons https://orcid.org/0000-0002-7755-076X

سبحانی               مهین 

 

استادیار دانشگاه گیلان  Mahin Sobhani- Google Scholar https://publons.com/researcher/1505616/mahin-sobhani/  

سلمان پور     عباس 

 

استادیار دانشگاه گیلان      

سلیمی      صادق

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران Sadegh Salimi- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0002-2655-7742

شاملو                 باقر

 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی Bagher Shamloo- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000000298081738

شاه ملک پور     حسن 

 

استادیار دانشگاه گیلان   - Google Scholar Hassan Shahmalekpour    

شیخ الاسلامی    عباس

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مشهد - Google Scholar Abbas Sheikholeslami   https://orcid.org/0000-0003-3975-6844

صادقی      آزاده 

 

استادیار دانشگاه مازندران  Azade Sadeghi - google Scholarb    

صادق نژاد نائینی   مجید

 

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری     https://www.orcid.org/0009-0003-9309-8317

صبوری پور      مهدی

 

استادیار دانشگاه شهید بهشتی Mahdi Saboropour- Google Scholar Mahdi Saboripour- Publons https://www.orcid.org/0000-0002-3308-1578

عباچی    مریم 

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی Maryam Abachi- Google Scholar Publons- Maryam Abachi https://orcid.org/0000-0002-9472-6456

عبداللهی          افشین 

 

دانشیار دانشگاه کردستان Google Scholar - Afshin abdollahi   https://www.orcid.org/0000-0002-1688-1952

علیخواه        فردین 

 

دانشیار دانشگاه گیلان  Fardin Alikhah- Google Scholar    

قاسمی مقدم   حسن

 

استادیار دانشگاه یزد Hassan Ghasemi Moghadam - google Scholar    

قماشی                سعید 

 

دانشیار دانشگاه کاشان     https://orcid.org/0000-0002-1832-8886

کاظمی    سید سجاد   

 

دانشیار دانشگاه ملایر     https://www.orcid.org/0000-0002-9943-3150

مجیدی       سید محمود

استادیار دانشگاه دامغان      

محسنی                 حسن

 

دانشیار دانشگاه تهران  Hassan Mohseni- Google Scholar    

محمد خانی       عباس

 

استادیار دانشگاه ایلام  - Google Scholar Abbas mohammadkhani    

مقدسی       محمد باقر

 

استادیار دانشگاه بجنورد Mohammad Bagher Moghaddasi - Google Scholar  Mohammad Bagher Moghaddasi - Publons https://orcid.org/0000-0003-2239-8315

نظری نژاد      محمد رضا 

 

استادیار دانشگاه گیلان      https://www.orcid.org/0000-0003-0832-490X

آقابابایی حسین

دانشیار دانشگاه گیلان https://scholar.google.com/citations?user=PiCbD5wAAAAJ&hl=en&authuser=1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADG-0111-2022 https://orcid.org/0000-0002-8605-918X

نوبهار               رحیم 

 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی Rahim Nobahar - Google Scholar    

سعید خردمندی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی   https://publons.com/researcher/4836600/saei  

عطاءالله رودگر

قوه قضائیه    https://publons.com/researcher/4855676/ataollah-roudgar/  

 

       

آمار داوران نشریه (سال 1401)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

عضویت در پایگاه بین المللی پابلونز

دکتر

شهرام

ابراهیمی

دکتری

استادیار

قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

دکتر

افشین

آذری متین

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه آزاد

 

دکتر

محمدعلی

اردبیلی

دکتری

استاد

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

محمد

آشوری

دکتری

استاد

تهران

دانشگاه تهران

 

دکتر

عبدالرضا

اصغری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

گودرز

افتخار جهرمی

دکتری

استاد

تهران

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

حسین

آقابابایی

دکتری

دانشیار

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان/ مدیرکل حقوقی وزارت علوم

 

دکتر

محمد علی

بابایی

دکتری

دانشیار

قزوین

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

 

دکتر

ابراهیم

بیگ‌زاده

دکتری

دانشیار

تهران

  دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

حسن

پوربافرانی

دکتری

دانشیار

اصفهان

دانشگاه اصفهان

 

دکتر

امیر

پاک نهاد

دکتری

استادیار

شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر

عباس

تدین

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

دکتری

آرین

پتفت

دکتری

استادیار

مراغه

دانشگاه مراغه

 

دکتر

علیرضا

تقی پور

دکتری

دانشیار

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر

فریدون

جعفری

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر

سکینه

خانعلی پور واجارگاه

دکتری

سایر

تهران

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

 

https://publons.com/researcher/4857361/sakineh-khanalipour-vajargah/

دکتر

کاظم

خسروی

دکتری

سایر

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

سعید

خردمندی

دکتری

 

استادیار

 

کرمانشاه

 

دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4836600/saei

دکتر

حمیدرضا

دانش ناری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی

 

دکتر

شهرداد

دارابی

دکتری

استادیار

قم

دانشگاه آزاد اسلامی  

دکتر

الهه

دبیرزاده

دکتری

استادیار

اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی  

دکتر

رضا

دانشورثانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

مرضیه

دیرباز

دکتری

استادیار

قم

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

دکتر

منصور

رحمدل

دکتری

استادیار

تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر

مهرداد

رایجیان اصلی

دکتری

استادیار

تهران

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

 

https://publons.com/researcher/4217051/mehrdad-rayejian-asli/

دکتر

هادی

رستمی

دکتری

استادیار

همدان

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

دکتر

سودابه

رضوانی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر

محمد حسین

رمضانی قوام آبادی

دکتری

دانشیار

تهران

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

عطاءاله

رودگر کوه پر

دکتری

سایر

تهران

قوه قضاییه

 https://publons.com/researcher/4855676/ataollah-roudgar/

دکتر

عادل

ساریخانی

دکتری

استاد

قم

دانشگاه قم

 

دکتر

محمد مهدی

ساقیان

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

 

دکتر

مهین

سبحانی

دکتری

استادیار

رشت

دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/1505616/mahin-sobhani/

دکتر

سید مهدی

سیدزاده ثانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی

 

دکتر

صادق

سلیمی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر

محسن

شریفی

دکتری

استادیار

شیراز

دانشگاه شیراز

 

دکتر

آزاده

صادقی

دکتری

استادیار

مازندران

دانشگاه مازندران

 

دکتر

حسین

سلیمانی

دکتری

استاد

قم

دانشگاه مفید

 

دکتر

مریم

عباچی

دکتری

استادیار

بندرانزلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

 

دکتر

باقر

شاملو

دکتری

دانشیار

تهران

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

محمدهادی

صادقی

دکتری

دانشیار

شیراز

دانشگاه شیراز

 

دکتر

مجید

صادق نژاد نائینی

دکتری

استادیار

سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

 

دکتر

جواد

صالحی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

 

دکتر

مهدی

صالحی مقدم

دکتری

سایر

مشهد

سطح چهار حوزه علمیه و دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 

دکتر

مهدی

صبوری پور

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

حسن

طغرانگار

دکتری

استادیار

زنجان

 دانشگاه زنجان

 

دکتر

مرتضی

عارفی

دکتری

استادیار

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر

افشین

عبداللهی

دکتری

استادیار

کردستان

دانشگاه کردستان

 

دکتر

آذر

علی نژاد

دکتری

استادیار

کرمان

دانشگاه ولی عصر عج

 

دکتر

حسین

غلامی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

دکتر

مهدی

غلامپور

دکتری

سایر

تهران

 دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر

حسن

قاسمی مقدم

دکتری

استادیار

یزد

دانشگاه یزد

 

دکتر

سعید

قماشی

دکتری

استادیار

کاشان

دانشگاه کاشان

 

دکتر

فاطمه

قناد

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

 

دکتر

روح الدین

کرد علی وند

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر

کیومرث

کلانتری

دکتری

استاد

بابلسر

 دانشگاه مازندران

 

دکتر

محمد باقر

گرایلی

دکتری

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

 

دکتر

حسین

گلدوزیان

دکتری

استادیار

گلستان

 دانشگاه گلستان

 

دکتر

مجید

قورچی بیگی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر

عباس

محمد خانی

دکتری

استادیار

ایلام

استادیار دانشگاه ایلام

 

دکتر

سپیده

میرمجیدی

دکتری

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم انسانی

 

دکتر

حسین

میرمحمد صادقی

دکتری

استاد

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

محمد

مقنی باشی

دکتری

دانشیار

مشهد

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

رحیم

نوبهار

دکتری

دانشیار

تهران

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

امیرحسن

نیازپور

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

علی حسین

نجفی ابرند آبادی

دکتری

استاد

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

سیدحسن

وحدتی شبیری

دکتری

دانشیار

قم

دانشگاه قم

 

دکتر 

 

فرهاد 

شاهیده

دکتری

دانشگاه 

تهران

شهید بهشتی