داوران

آمار داوران نشریه (سال 1398)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

شهرام

ابراهیمی

دکتری

استادیار

قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر

افشین

آذری متین

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه آزاد

دکتر

محمدعلی

اردبیلی

دکتری

استاد

تهران

گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمد

آشوری

دکتری

استاد

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

عبدالرضا

اصغری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

گودرز

افتخار جهرمی

دکتری

استاد

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

حسین

آقابابایی

دکتری

دانشیار

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان/ مدیرکل حقوقی وزارت علوم

دکتر

محمد علی

بابایی

دکتری

دانشیار

قزوین

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دکتر

ابراهیم

بیگ‌زاده

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

حسن

پوربافرانی

دکتری

دانشیار

اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر

عباس

تدین

دکتری

استادیار

تهران

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

دکتر

علیرضا

تقی پور

دکتری

استادیار

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر

فریدون

جعفری

دکتری

استادیار

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر

سکینه

خانعلی پور واجارگاه

دکتری

سایر

تهران

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

کاظم

خسروی

دکتری

سایر

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حمیدرضا

دانش ناری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

رضا

دانشورثانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

منصور

رحمدل

دکتری

استادیار

تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر

هادی

رستمی

دکتری

استادیار

همدان

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دکتر

سودابه

رضوانی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه خوارزمی

دکتر

محمد حسین

رمضانی قوام آبادی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

عطاءاله

رودگر کوه پر

دکتری

سایر

تهران

قوه قضاییه

دکتر

عادل

ساریخانی

دکتری

استاد

قم

استاد حقوق جزا و جرم شناسی  دانشگاه قم

دکتر

محمد مهدی

ساقیان

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

مهین

سبحانی

دکتری

استادیار

رشت

استادیار دانشگاه گیلان

دکتر

سید مهدی

سیدزاده ثانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

صادق

سلیمی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر

محسن

شریفی

دکتری

استادیار

شیراز

دانشگاه شیراز

دکتر

آزاده

صادقی

دکتری

استادیار

مازندران

دانشگاه مازندران

دکتر

محمدهادی

صادقی

دکتری

دانشیار

شیراز

دانشگاه شیراز

دکتر

مجید

صادق نژاد نائینی

دکتری

استادیار

سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر

جواد

صالحی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر

مهدی

صالحی مقدم

دکتری

سایر

مشهد

سطح چهار حوزه علمیه و دکتری

دکتر

مهدی

صبوری پور

دکتری

استادیار

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

حسن

طغرانگار

دکتری

استادیار

زنجان

گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

دکتر

مرتضی

عارفی

دکتری

استادیار

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر

افشین

عبداللهی

دکتری

استادیار

کردستان

دانشگاه کردستان

دکتر

آذر

علی نژاد

دکتری

استادیار

کرمان

مدیر گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر عج

دکتر

حسین

غلامی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

مهدی

غلامپور

دکتری

سایر

تهران

 دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

حسن

قاسمی مقدم

دکتری

استادیار

یزد

گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

دکتر

سعید

قماشی

دکتری

استادیار

کاشان

دانشگاه کاشان

دکتر

فاطمه

قناد

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر

روح الدین

کرد علی وند

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

کیومرث

کلانتری

دکتری

استاد

بابلسر

 دانشگاه مازندران

دکتر

محمد باقر

گرایلی

دکتری

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

حسین

گلدوزیان

دکتری

استادیار

گلستان

 دانشگاه گلستان

دکتر

عباس

محمد خانی

دکتری

استادیار

ایلام

استادیار دانشگاه ایلام

دکتر

سپیده

میرمجیدی

دکتری

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر

حسین

میرمحمد صادقی

دکتری

استاد

تهران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمد

مقنی باشی

دکتری

دانشیار

مشهد

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

امیرحسن

نیازپور

دکتری

استادیار

تهران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

علی حسین

نجفی ابرند آبادی

دکتری

استاد

تهران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

سیدحسن

وحدتی شبیری

دکتری

دانشیار

قم

دانشگاه قم

 

آمار داوران نشریه (سال 1397)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

ابراهیم

بیگ‌زاده

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

حسن

پوربافرانی

دکتری

دانشیار

اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر

عباس

تدین

دکتری

استادیار

تهران

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

دکتر

علیرضا

تقی پور

دکتری

استادیار

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر

فریدون

جعفری

دکتری

استادیار

تهران وزارت علوم

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر

سکینه

خانعلی پور واجارگاه

دکتری

سایر

تهران

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

کاظم

خسروی

دکتری

سایر

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حمیدرضا

دانش ناری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

رضا

دانشورثانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

منصور

رحمدل

دکتری

استادیار

تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر

هادی

رستمی

دکتری

استادیار

همدان

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دکتر

سودابه

رضوانی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه خوارزمی

دکتر

محمد حسین

رمضانی قوام آبادی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

عطاءاله

رودگر کوه پر

دکتری

سایر

تهران

قوه قضاییه

دکتر

عادل

ساریخانی

دکتری

استاد

قم

استاد حقوق جزا و جرم شناسی  دانشگاه قم

دکتر

محمد مهدی

ساقیان

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

مهین

سبحانی

دکتری

استادیار

رشت

استادیار دانشگاه گیلان

دکتر

سید مهدی

سیدزاده ثانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

صادق

سلیمی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر

محسن

شریفی

دکتری

استادیار

شیراز

دانشگاه شیراز

دکتر

آزاده

صادقی

دکتری

استادیار

مازندران

دانشگاه مازندران

دکتر

محمدهادی

صادقی

دکتری

دانشیار

شیراز

دانشگاه شیراز

دکتر

مجید

صادق نژاد نائینی

دکتری

استادیار

سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر

جواد

صالحی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر

مهدی

صالحی مقدم

دکتری

سایر

مشهد

سطح چهار حوزه علمیه و دکتری

دکتر

مهدی

صبوری پور

دکتری

استادیار

تهران

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

حسن

طغرانگار

دکتری

استادیار

زنجان

گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

دکتر

مرتضی

عارفی

دکتری

استادیار

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر

افشین

عبداللهی

دکتری

استادیار

کردستان

دانشگاه کردستان

دکتر

آذر

علی نژاد

دکتری

استادیار

کرمان

مدیر گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر عج

دکتر

حسین

غلامی

دکتری

دانشیار

تهران

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر

مهدی

غلامپور

دکتری

سایر

تهران

 دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

حسن

قاسمی مقدم

دکتری

استادیار

یزد

گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

دکتر

سعید

قماشی

دکتری

استادیار

کاشان

دانشگاه کاشان

دکتر

فاطمه

قناد

دکتری

دانشیار

تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر

روح الدین

کرد علی وند

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

کیومرث

کلانتری

دکتری

استاد

بابلسر

 دانشگاه مازندران

دکتر

محمد باقر

گرایلی

دکتری

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

حسین

گلدوزیان

دکتری

استادیار

گلستان

 دانشگاه گلستان

دکتر

عباس

محمد خانی

دکتری

استادیار

ایلام

استادیار دانشگاه ایلام

دکتر

سپیده

میرمجیدی

دکتری

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر

حسین

میرمحمد صادقی

دکتری

استاد

تهران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

محمد

مقنی باشی

دکتری

دانشیار

مشهد

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

امیرحسن

نیازپور

دکتری

استادیار

تهران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

علی حسین

نجفی ابرند آبادی

دکتری

استاد

تهران

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

سیدحسن

وحدتی شبیری

دکتری

دانشیار

قم

دانشگاه قم