اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا دانشور ثانی

حقوق جزا و جرمشناسی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

daneshvarsanigmail.com

سردبیر

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ahnausyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m-ardebilisbu.ac.ir

گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

ebeigzadehhotmail.com

محمدهادی صادقی

حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir

حسین غلامی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

gholami1970yahoo.com

حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghi128yahoo.com

علی حسین نجفی ابرندآبادی

جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ahnausyahoo.com

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه قم

sssgmail.com

محمد آشوری

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

mashooriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سید حسام الدین سید اصفهانی

دپارتمان جامعه شناسی و جرم شناسی دانشیار دانشگاه مونکتون (کانادا)

www.umoncton.ca/prof/umcm-esfahani_hesam
hesam.eafahaniumoncton.ca
0000-0001-8809-4109