بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک، در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند، مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود. اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود، پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
      در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م. به تصویب قوّة مقنّنه رسید، فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است، بهره‌مند می‌گردد، فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛ بنابراین، چنانچه طفل نامشروع، خسارتی به دیگران بزند، پدر و مادر طبیعی (عرفی) او متضامناً مسئول جبران زیان می‌باشند.
      در حقوق ایران، طبق مادّة 1167 قانون مدنی «طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛ در نتیجه، کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می‌باشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می‌رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده‌دار جبران زیان خواهد بود.
      اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می‌شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می‌کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می‌شود، اختلاف عقیده وجود دارد؛ به نظر می‌رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and Analysis of the Article 7 of Tort Law

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Abadi
Assistant professor in the law faculty of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

By virtue of law or as a result of an agreement a guardian can undertake the responsibility of custodianship or taking care of a minor or an insane person. If the guardians whether legal –like parents- or contractual ones –such as hospital or nursery- fail to guard the minor or insane, they would be bound to compensate the losses or damages which were inflicted by them. If an illegitimate child inflicts losses upon others, whether his or her putative parent is responsible for the losses or not, there is a difference of opinion here.
legislature (parliament) in the year 2001, an illegitimate child enjoys the whole rights that a legitimate child possesses. Of course, the only limitation for the illegitimate child is from the viewpoint of heritage. So, if an illegitimate child inflicts losses upon others, his or her putative parents are jointly and separately responsible to compensate the losses inflicted.
     According to article 1167 of the civil code of Iran “a child born of adultery shall not belong to the adulterer”, but in accordance with the supreme court decision as a unified judicial precedent N. 617 D. 3/4/1376 sh. The general council of justice of supreme court, regarded the adulterer as putative father of the child. Thus, the whole duties of a father including getting identity (birth) certificate are up to him. So, the corollary is that, if the putative father, who is regarded as a legal supervisor of the child, fails to guard him, where upon the minor inflicts losses upon others, then in accordance with the article 7 of tort law, it is up to the putative father (adulterer) to compensate the losses. If the guardian cannot afford to compensate the damages, then the losses would be compensated from the minor’s or insane’s property. Whether the minor or insane indemnify the losses personally or as a successor of the guardian, they are indemnified from his or her property, there is a difference of opinion. It seems that, after the compensation, the minor or insane party can refer to the guardian if he is solvent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardian
  • Insane or minor
  • Guardianship
  • Taking care of
  • Solvency (or can afford to indemnify)
  • Insolvency