نویسنده = میرزایی مقدم، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-28

عادل ساریخانی؛ مرتضی میرزایی مقدم