تعداد مقالات: 212
-24. مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-38

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی


-22. نظریۀ همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-34

محمدعلی اردبیلی؛ عاطفه رضایی


-21. پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-38

حسین غلامی؛ مهری برزگر


-19. رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


-18. آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-32

کیومرث کلانتری؛ رضا رضایی؛ جواد مصلحی


-17. ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-26

حسین میرمحمد صادقی؛ علی رحمتی


-16. تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-34

عباس زراعت؛ امید متقی اردکانی


-15. قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-28

عادل ساریخانی؛ مرتضی میرزایی مقدم


-14. جرم ارتداد در روایات

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-24

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر


-13. صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-38

حسین میرمحمد صادقی؛ علی ایزدیار


-12. بررسی تطبیقی مرحلۀ تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-32

محمد آشوری؛ روح‌اللّٰه سپهری


-10. حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-34

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


-9. مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-22

عباس زراعت؛ مجید صفری


-8. حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-36

محمد آشوری؛ ابوالقاسم خدادی


-6. رویکرد عوام‌گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعة تطبیقی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-28

محمد فرجیها؛ محمدباقر مقدسی


-5. حوالة کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادة 516 قانون مجازات اسلامی)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-14

تهمورث بشیریه


-4. پلورالیسم حقوقی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-14

حسین میرمحمدصادقی


-2. پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-38

شهرام ابراهیمی؛ ابراهیم رجبی


-1. بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-36

فرهاد خمامی‌زاده