چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استاد بازنشسته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

3 استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

اثبات همه‌ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه‌ی ادلّه‌ی اثبات می‌باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش‌های موجود در شیوه‌ی ساماندهی ادلّه‌ی اثبات، با استفاده از تجربه‌های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن‌ها تأثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی‌های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم‌آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه‌های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه‌ی قضائی نشان می‌دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده‌ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه‌دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Proving a Rape (Sexual Assault) Case in the Iranian Criminal Process (Procedure)

نویسندگان [English]

  • mohammad espanlu 1
  • iraj goldoziyan 2
  • kiumarth kalantari 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology,
2 Retired Professor of Criminal Law and Criminology, University of Tehran
3 Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law,
چکیده [English]

P

roof of all the actus reus (material elements) of rape requires the presentation of evidence, so in this study, the challenges in the way of organizing the evidence, using judicial experience, were examined. Studies show that two indications of witness testimony and confession are ineffective reasons in proving a rape case; because many restrictions on these two reasons have been imposed by the legislature, which has affected their probative power. Therefore, this study examines the status of incomplete and denied confessions and confessions of other non-judge actors of tribunal and the complexities 
of witness testimony, including the observance of testimony and the possibility of deviating (withdrawal) from testimony in a rape case However, Personal knowledge of the judge, in terms of the extent of circumstantial evidence, is one of the most important indications that examples of this evidence have been extracted using judicial experience. However, a review of judicial procedure shows that suspicion casts a shadow over all the material elements (actus reus) of the crime of rape (sexual assault) and one of the main reasons for the breach of the verdict in the Supreme Court is that the rights of the victims have been severely threatened due to the widespread citation of suspicion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rape (Sexual assault)
  • Personal knowledge of the judge
  • confession
  • testimony
  • suspicion
  • victim