پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرمشناسی ، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

2 دانشیارگروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی،واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامی،مراغه،ایران

چکیده

پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.
واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Space filtering In the light of human rights documents

نویسندگان [English]

  • leala pornajafi 1
  • Hossein Fakhr 2
  • Babak pourghahramani 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
3 Associate Professore, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch,Islamic Azad University,Maragheh,Iran
چکیده [English]

Refinement of Cyberspace
in the Light of Human Rights Documents
* Leila Pournajafi Ghoushchi (PhD student in Criminal Law & Criminology)
* Hossein Fakhr (Associate professor at University of Tabriz)
* Babak Pourghahramani (Associate prof. at Islamic Azad Univ., Maragheh)

T

he refinement of cyberspace in support of some human rights and freedoms is accompanied by interference with the right to freedom of expression and information, as well as some aspects of privacy, and failure to comply with the principles and rules in its application may even lead to violations of these rights. By considering regional and international documents, it is possible to derive criteria for refining in order to achieve a model that complies with human rights standards which its function can be balanced between the 
constraints of refinement on the one hand and fundamental rights in a democratic society on the other. This article concludes with an analytical-descriptive method that the observance of the four principles inspired by human rights documents in the practice (exercise, applying) of refining, including the principle of legality, the principle of legal purpose, the principle of necessity and the principle of proportionate, while increasing the efficiency of refinement and reducing the grounds for resorting to anti-refining measures by users can prevent unnecessary interference by governments in the fundamental rights and freedoms of citizens.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace refinement
  • Freedom of expression and information
  • Privacy
  • Necessity