سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران.

چکیده

سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Combined Criminal Policy Towards Environmental Delinquency

نویسنده [English]

  • Shahrdad Darabi
Assistant professor at Islamic Azad University, Qom Branch
چکیده [English]

C

ombined criminal policy is a decentralized movement that, by emphasizing the mobility and multiplicity of responses adopted by the community body against delinquency, guides criminal policy legislators in the areas of criminalization‎, respond making, and litigation process into integrated alternatives. Although, according to this, the paradigm of freedom, equality and power is considered as determined dominant model of criminal policy of governments. As far as it goes, the ability of separating or homogeneity of the combined criminal policy model in the multiplicity of criminalization, including criminality 
and delinquency on the one hand and the variety of responses and procedure on the other hand, introduces a new modeling in the field of criminal policy. Accordingly, the function of cultural, social, or statutory actions and civil, administrative, disciplinary, and criminal responses to environmental crimes can maximize the challenge of achieving the minimum achievements in the fight against environmental crime and include the necessary productivity along with changing the scope of criminal policy. Studies showing (are explanatory for) the optimal integration of variables and fluctuations predicted in Iran’s combined criminal policy against environmental delinquency through mere criminal responses and the transformation of this important issue in the coordination of empowerment or preventive strategies and developing the administrative-disciplinary network and civil society is relevant to the crimes in question. This article examines the aspects and effects of a combined criminal policy regarding environmental delinquency and effective strategies in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined criminal policy
  • Environmental delinquency
  • Respondology
  • Policy making