واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون‌گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت‌گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان‌ها حتی اقدام به جرم‌زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون‌گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گسترۀ شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم‌سو با فشارهای بین‌المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.
در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته‌ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون‌گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت‌گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون‌گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل‌کننده به‌نظر می‌رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Legislator’s Criminal Policy in (the Appended) Article 45 of the Addendum to the Anti-Narcotics (Narcoterrorism) Law

چکیده [English]

F
rom the very beginning, in the Iranian penal system, a single criminal policy has not been adopted in the field of anti-narcotics (Narcoterrorism, combating drug) crimes that at times, the legislature has dealt severely with this issue by enacting strict laws, and at times has even tried to decriminalize some former crimes. In the last article of the amendment to the Anti-Narcotics Law enacted on 1396/07/12 (2018/10/04), the legislator has tried to reduce the scope of the death penalty for perpetrators of drug crimes, a policy that is in line with international pressures and in contrast to the idea of severity of punishment in order to achieve the goal of rationalizing the criminal response system to drugs. In this article, while analyzing the principles of this change of approach, the dimensions of Iran’s legislative criminal policy against drug delinquency are examined. The fact is that although the legislature sought to reduce the punishment of perpetrators of drug crimes, changes in practice have led to an increase in the severity and intensification of the criminal approach to this group of criminals. In fact, the assessment of this study indicates that the criminal policy adopted by the legislator, contrary to the first notion of the single subject bill, although in some cases it seems reducing, in practice has sometimes led to strictness and severity of criminal action. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal policy
  • Legislation
  • Drugs
  • Execution
  • Criminal hardening