چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می‌باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته‌ساختن این چالش‌ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست‌گذاری‌جنایی پیشنهاد می‌دهد. از مهم‌ترین یافته‌های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing the Additional Jurisdiction of the Criminal Court One

نویسندگان [English]

  • Esmail Haditabar 1
  • Issa Valizadeh 2
1 Assistant professor at University of Mazandaran
2 PhD student in Criminal Law & Criminology
چکیده [English]

J
urisdiction of Criminal Court One is enumerated (reckoning; computation) in Article 302 of the Code of Criminal Procedure enacted in 1392 and Article 9 of the Law on anti-terrorism financing enacted in 1394 (2016). However, in addition to the main jurisdiction, this court also has additional jurisdiction and articles 313 and 314 of the Criminal Procedure Code of 1392 (2014) are examples of crimes committed under the jurisdiction of the Criminal Court Two for additional jurisdiction in the Criminal Court One. Due to the additional jurisdiction of Criminal Court One, the judicial procedure has faced challenges in the various stages of the preliminary inquiries, trial (proceedings) and objection. One of the findings of the researching is that if the public defender (defender au officio service, court appointed advocate) in connection with the crimes causes the punishment mentioned in paragraphs A, B, C, D of Article 302 of the Code of Criminal Procedure and during the trial the court finds the crime milder (lenient), the lawyer in question has still the right to defend in the case even for less serious crimes in this case. The present article descriptively-analytically, by gathering library resources and reviewing judicial opinions, highlights these challenges and finally offers practical solutions to overcome this challenge to those in charge of criminal policy-making. One of the most important findings of the present article is the lack of need for special legal formalities (due process of law) in additional jurisdiction.
f

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Court One
  • Procedure
  • Relative Jurisdiction
  • Additional Jurisdiction
  • Direct Trial