ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پرداخت وجه و چگونگی آن در تجارت، امری بسیار مهم به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که نظامهای حقوقی را واداشته است تا به نظام‌مندی آن اهتمام ورزند و اسنادی را برای آن پیش‌بینی کنند و مقررات خاصّی را به آنها اختصاص دهند. برات، سفته و چک در حقوق تجارت برای تحقق چنین هدفی است. این اسناد با وضع مقرراتی در شمار اسناد تجاری قرار گرفته و با وجود تفاوتهایی در بین آنها به عنوان وسیلة پرداخت به شمار می‌روند. علاوه بر آن، برات و چک از بین این سه سند، دستور پرداخت می‌باشند، اما، مدتی است که برخی از مؤسسات اعتباری، اوراقی را با عنوان «دستور پرداخت» انتشار داده‌اند. با دقت در مندرجات این اوراق، مشخص می‌شود که هدف از چنین عملی ایجاد اوراقی با کاربرد چک است، بدون آنکه مشمول مقررات راجع به چک باشد.
      ضرورت دارد تا ماهیت و آثار حقوقی مترتب بر این اوراق بررسی شود و مشخص گردد که رواج چنین اوراقی، چه عواقبی را ممکن است به دنبال داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Observations about Instruments Named Payment Order

نویسنده [English]

  • Amir Hussein Fakhari
چکیده [English]

P

ayment of fund and its quality in commerce is regarded as an important matter so that it has induced the legal systems to systematize it and provide documents for it and dedicate certain regulations to it.
       In commercial law of Iran, bill of exchange promissory note, and cheque, through passing regulations, have been considered as commercial instruments and even though there are differences among them, they are regarded as devices of payment. Among these three  instuments, bill  of  exchange  and cheque are  payment order

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial law وcommercial instruments