کمیسیون تحکیم صلح: ره‌آوردی جدید در چارچوب اصلاح ساختاری سازمان ملل متّحد

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دغدغة مهم جامعة بین‌المللی پس از پایان جنگها و مخاصمات مسلحانه، ایجاد صلح و مهمتر از آن ایجاد صلحی پایدار است. گذار از جنگ به صلحی پایدار همیشه امری سخت و پیچیده بوده است. اغلب و یا حداقل در نیمی از موارد، شاهد شروع مجدد مخاصمات مسلحانه، چه بین‌المللی و چه داخلی هستیم. ایجاد چنین صلحی نیاز به تحکیم و تقویت دارد. به همین منظور برای نهادینه کردن صلح پایدار پس از مخاصمات مسلحانه، نهادی در سازمان ملل به نام «کمیسیون تحکیم صلح» تشکیل شده است.
      کمیسیون تحکیم صلح در میان ارکان فرعی از یک نوآوری برخوردار است چون که هم رکن فرعی شورای امنیت و هم رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می‌شود و دارای یک کمیتة تشکیلاتی دائمی برای تهیة مقررات و تنظیم مسائل تشکیلاتی خود می‌باشد.
      در این نوشتار مبانی تأسیس کمیسیون تحکیم صلح، ماهیت، ساختار و اشتغالات آن بررسی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commission of Strengthening the Peace: a New Achievement within the Limit of the Structural Amendment of the United Nations Organization

نویسنده [English]

  • ebrahim beigzadeh
Associate professor of the law faculty in Shahid Beheshti University
چکیده [English]

T

he important disturbance of international community after the end of wars and armed hostilities is the establishing of peace and more severe than that establishing of permanent and stable peace. Passing from a war to a stable peace has always been a difficult and complicated matter. Generally or at least in the half of cases we see the restarting of armed hostilities whether international or  internal. Establishing  such  a  peace  requires strengthening  and 
By paying attention to the contents of this paper, it becomes clear that the purpose of such an action is the establishing of papers with the application of cheque so that the cheque regulations does not apply to it.
     It is necessary to examine the nature and the legal effects of these instruments (papers) and to specify that what may be the consequences of their issuing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Commercial law
  • Commercial documents
  • Bill of exchange
  • Promissory note
  • Cheque
  • Payment order