بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین‌الملل (حقوق رفاهی) در نظامهای حقوقی داخلی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل همة حقوق بشر، مورد تأکید اسناد مهم حقوق بشری است. با وجود این، در نیم قرن گذشته شاهد وجود جریان قوی نظری و عملی برای تفکیک این حقوق بوده‌ایم. حقوق مدنی و سیاسی
از طریق قابلیت دادخواهی یافتن در نظامهای حقوقی داخلی از استواری بیشتری برخوردار گردید، در صورتی که تأمین و تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی با مشکلات حقوقی جدی از جمله فقدان صراحت مفاهیم، حد و حصر قواعد مربوط به آنها و عدم قابلیت دادخواهی این حقوق در محاکم مواجه شد. تحولات دو دهة اخیر حکایت از این واقعیت دارد که آزادی، صلح و امنیت، بدون تأمین نیازهای اولیة انسانی و حرکت به سوی توسعة پایدار انسان‌محور، ممکن نمی‌باشد. بعلاوه تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر ایجاب می‌کند که حقوق اقتصادی و اجتماعی دارای تضمینات حقوقی کافی در سطوح بین‌المللی و داخلی گردد. این مقاله به بازشکافی بحث نظری و همچنین تحولات عملی دربارة حقوق اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination and Analysis of the Guarantees of Economic and Social Law of International (Welfare Law) in Municipal Law Systems

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Amir Arjomand 1
  • Mojtaba He,mmati 2
1 Associate professor in Shahid Beheshti Univ.
2 Ph.D. student of public law in Shahid Beheshti Univ.
چکیده [English]

N

on-separability and mutual dependance of all kinds of human rights has been emphasized in important documents of human rights. However, in the past half century we have seen the existence of a strong, theoretical and practical movement to separate these rights. Civil and political law, through capability for litigation in internal law systems, could enjoy more stability, where as the
But it is sometime since some of the financial institutions have issued papers under the topic of “payment order”.
commission of strengthening the peace has been established in the United Nations to institutionalize the stable peace after the armed hostilities. Among the subsidiary organs, the commission of strengthening the peace enjoys an innovation, because it is regarded as subsidiary organ of the security council as well as the United Nations. General assembly, and it has a constant organizational committee to prepare regulations and to regulate its organizational affairs.
     In this article the doctrines of establishing the commission of strengthening the peace, its nature, structure and occupations will be examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Armed hostilities
  • Stable peace
  • The commission of strengthening the peace
  • The United Nations
  • Global peace and secturity