انواع زندانها و افراد قابل پذیرش در آنها

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در مقالة حاضر انواع زندانها شامل بازداشتگاه و زندان محکومان ـ اعم از افراد بزرگسال و زیر 18 سال تمام و نیز سایر افرادی که به گونه‌ای لازم است جدای از دیگران نگهداری شوندـ بر اساس آیین‌نامه‌های زندان و نیز یک تقسیم‌بندی مورد اشاره یکی از فقهای معاصر مطرح و توضیح داده شده است. موضوع دیگر بحث افراد قابل نگهداری در هر یک از این زندانها و نیز کاستیها یا مغایرتهای برخی قسمتهای آیین‌نامه‌های زندان با مقررات کلی و اسناد بین‌المللی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Types of Prisons and Prisoners Who May Be Confined in Them

نویسنده [English]

  • Ali Saffary
Assistant professor in Shahid Beheshti University
چکیده [English]

I
n this article different types of prisons and prisoners who may be confined in them are discussed in the light of prison by-laws. This includes classification and separation of those prisoners who need be detained in different places, such as under 18 years old etc.
     It is showed that there are few points where prison by-laws need attention in order the meet current provisions whether internal or international.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • prison
  • prisoner
  • prison by-laws
  • classification and separation of prisoners