شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چناران و مدرس دانشگاه

چکیده

قتل، کفر، لعان و ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون ایران آن را جزو موانع ارث می‌داند؛ هر چند علما و فقها در تعیین موانع ارث یک سخن نیستند و نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را بر اساس نظر مشهور بیان کرده‌اند.
      قتل تنها مانعی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن، جلوگیری از تحقّق بعضی نیّات سوء بوده که انگیزه‌های مادّی عمده‌ترین داعی ارتکاب جرم است. بر همین مبنا قتل عمد (مباشرتاً و به تسبیب) مانع ارث خواهد بود. این مقاله کوشیده است ضمن بررسی انواع قتل، موارد مانع ارث را بررسی نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditions for a Homicide Preventing Inheritance and Its Comparative Studying in the Islamic Sects

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Taherzadeh
academic member
چکیده [English]

T

he four obstacles, “homicide, infidelity, solemn imprecation or maledication and birth out of wedlock” are of the factors which the code of Iran considers them as the impediments of inheritance although the Islamic scholars and jurisprudents are not unanimous with respect to determination of the impediments of inheritance and the authors of civil code have stated the above-mentioned obstacles according to the famous viewpoint of the scholars.
     Homicide is the only impediment of inheritance which has been mentioned in the most Islamic and non-Islamic countries as one of the factors which impedes the conveyance of patrimony from devisor to devisee, and perhaps the mystery (philosophy) of it has been preventing from achievement of certain evil intentions including material aims which are of the main motives in committing a crime. On this bases an unlawful murder (direct and inderict killing) will be an obstacle to succession. In this article we will examine all types of 
competition.
homicide as well as the cases which prevent from taking any inheritance.
      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Murder and manslaughter
  • Unlawful homicide
  • Homicide in marriage bed
  • A will preventing from inheritance
  • Killing by a minor or an insane person
  • Killing in order to enforce a law