اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی با نگاهی به لایحة قانونی مربوط

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نظام حقوقی کشورمان، حقوق رقابت از جمله رشته‌های حقوقی جدید و نوپاست که نه تنها ابعاد و زوایای مختلف آن ناشناخته مانده است، بلکه حتی در خصوص اصول و کلیات آن نیز تحقیق و مطالعه‌ای صورت نگرفته است. شاید بتوان دلیل این موضوع را فقدان قانونی مصوب و به تبع آن، عدم رغبت محققان به فعّالیت تحقیقاتی و مطالعه در این خصوص دانست. تصویب لایحة «مقررات تسهیل‌کنندة رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» در هیئت وزیران و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، این امید را به وجود آورده است که نظام حقوقی کشورمان در زمینة حقوق رقابت نیز از قانون مصوّب برخوردار گردد.
      این مقاله در صدد است تا با الهام از هدف ضدّ انحصاری حقوق رقابت، عمده‌ترین اصول حاکم بر آن، یعنی ممنوعیت توافق مغایر رقابت و ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را مطرح کند و ضمن بررسی مقررات لایحة قانونی مربوط، آن را با مقررات معاهدة اتحادیه اروپا (رم) تطبیق دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles Governing Merchantable Competition Law Considering the Respective Bill

نویسنده [English]

  • Tuba Sadeghi
Senior expert of private law
چکیده [English]

* Senior expert of private law

I

n the legal system of our country, competition law has been one of the new law fields that not only its different dimensions has been remained unknown but also no researches or studies have been done or carried out concerning its principles and generalities. Its reason may have been the lack of an approved law and in pursuit of it the investigators’ absence of tendency towards research activities and studying in this respect. For the time being, the ratification of the bill of “simplifying regulations of competition and the standards concerning the control and preventing from formation of monopolies” in the council of ministers (cabinet) and sending it to the Islamic consultative assembly, has created this hopefulness that the legal system of our country will enjoy a statute (act of parliament) with respect to copetition law.
     This article, by inspiration from anti-monopoly purpose of competition law, is seeking to bring up the most important principles governing it including “1) prohibition of an agreement contrary to competition and 2) prohibition against the abuse of predominant economic situation” and while examining the regulations of the respective legal bill, it is also seeking to conform it to the regulations of the European Union Treaty (Rome).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition law
  • Monopoly
  • Agreement contrary to competition
  • Abuse of predominant economic situation
  • the Bill of the law of competition