آسیب‌شناسی آموزش و پژوهش جرم‌شناسی در ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جرم‌شناسی به عنوان یک رشتة تخصّصی که موضوع آن مشاهده و مطالعة علمی علل ارتکاب جرم است، قدمتی بیش از صد سال دارد. جرم‌شناسی و رشته‌های مرتبط با آن مانند جامعه‌شناسی جنایی, روان‌شناسی جنایی و بزهکاری اطفال در ایران، بیش از نیم سده است که در برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های حقوق, دانشگاه پلیس و نیز در برنامه‌های درسی دانشکده‌های علوم اجتماعی با عنوانهای جامعه‌شناسی انحراف, آسیب‌شناسی اجتماعی و حتی با خود عنوان جرم‌شناسی گنجانده شده, تدریس و تحقیق می‌شود، ولی به رغم این قدمت، جنبة نظری ـ‌کاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط به آموزش و پژوهش آن، گسترش شایسته را در جامعة ما نیافته است.
      این نوشتار که در دو بخش تنظیم شده است, از یک سو به مشکلات آموزشی و از سوی دیگر، به مسائل پژوهشی جرم‌شناسی که به نوعی مانع توسعة این رشته شده, پرداخته است و در نهایت، ضمن ارائة راهکارهایی برای رفع این مشکلات، ضرورت گسترش جنبه‌های آموزشی‌ـ پژوهشی جرم‌شناسی را در ایران مورد تأکید قرار داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Teaching and Research of Criminology in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali-Hossein Nadjafi 1
  • Hossein Gholami 2
1 Professor at the faculty of law of Shahid Beheshti University
2 Assistant professor at the faculty of law of Allameh University
چکیده [English]

The history of criminology as a specialized discipline, the subject of which consists of scientific observation and study of the causes of criminal activity goes back as far one hundred years. Criminology and its related disciplines such as criminal sociology, criminal psychology and juvenile delinquency have been part of teaching curriculum of the law schools and police academy and have also been taught under the heading of sociology of deviance or social pathology within the social sciences departments of various universities over the past fifty years in Iran. However, in spite of such long history of existence the applied aspects of criminology due to the problems in relation to its manner of teaching and research has not been developed as well as expected.
     This article which consists of two parts on the one hand, explores the teaching related problems and on the other, the research related problems of criminology as the causes of its lack of development in Iran. Ultimately, in addition to putting forward ways of curbing the said problems, the expansion of criminology and its related disciplines has been stressed upon.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • Applied criminology
  • Delinquency
  • Research of criminology
  • Prevention of criminology