قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده

نویسنده

حقوق جزا وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی،
از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب‌پذیرتر از دیگران‌اند. اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند، در واقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی
از جمله خانواده، مدرسه، محلّه و...، در انجام رسالتهای تربیتی و آموزشی خود می‌باشند. اگرچه از نظر حقوقی، این قبیل اطفال و نوجوانان در
مقاطع سنّی خاصّی تا اندازه‌ای تابعان حقوق کیفری به شمار می‌روند
و بنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، در این فرایند نیز باید مشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال در همین چارچوب معنا می‌یابد و توجیه می‌شود.
      در این مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران در قبال اطفال بزهکار از یک سو و سازوکارهای کیفری پیش‌بینی‌شده در قالب «لایحة قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» (یا به تعبیر مجلس شورای اسلامی، لایحة قانونی رسیدگی به جرایم اطفال) از سوی دیگر ‍ـ‌که در صورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران در آینده را تشکیل می‌دهد ‍ـ مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین ویژگیهای کنونی و آیندة حقوق کیفری اطفال در ایران تحلیل شده، بر اهمیت افتراقی کردن برخورد قانونگذار نسبت به این دسته از بزهکاران تأکید می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Criminal Laws Relating to Juvenile Delinquency: Past and Present

نویسنده [English]

  • Nasrin Mehra
Assistant professor of the faculty of law of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Due to their age and their undeveloped personality, children and young persons are more vulnerable towards deviance and delinquency. Children and young persons who commit crime are victims of failure of social institutions such as school, family, neighborhood, … in carrying out their duties. Although children and young persons from a particular stage in their lives are to a certain extent regarded as criminally competent and as a result, for the fact of their offence will be liable to criminal sanctions, however, they are invariably in need of support through out the said process. It is in such framework that the differential penal policy in respect of juvenile delinquents appear justifiable and meaningful.
     In this article on the one hand, the present approach adopted by the Iranian criminal justice system in respect of juvenile delinquency and the approach adopted in the “Formation of Juvenile Court” Bill (or as the Islamic Consultative Assembly puts it Bill of “The Law Relating to Juvenile Crimes”) which in the event of being passed by the Parliament will form the future of the juvenile criminal justice system. On the other hand, some aspects of the present and future of the Iranian juvenile justice system is considered and the importance of adoption of a differential approach by the legislature has been stated and stressed upon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminality
  • Juvenile delinauency
  • Iranian criminal laws
  • Formation of juvenile Court Bill
  • The law relating to juvenile crimes