حاکمیت قانون در امور بین‌المللی/ Ian Brownlie/ ت دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم‌اندازی تطبیقی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحلیل وقایع بین‌المللی روز و بررسی قطعنامه‌‌های شورای امنیت در خصوص عملیات نظامی در کوزوو و عراق، در چارچوب مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل و اصول حقوقی کلاسیک و مدرن از سوی پروفسور یان برانلی، حقوقدان برجستة بین‌المللی، در مقالة حاضر دریچه‌ای نو را فراروی علاقمندان می‌گشاید تا در‌ خلال بحران اتمی ایران، نقش زور در روابط و حقوق بین‌الملل دوباره مورد بازکاوی قرار گیرد. سخنرانیها و نوشته‌های پروفسور برانلی دربارة وقایع بین‌المللی روز، خوانندگان را با «واقعیت حقوق بین‌الملل» رهنمون می‌سازد که مشارکتی در توسعة حقوق بین‌الملل عمومی دارد. در مقالة حاضر، خواننده درمی‌یابد که حقوق بین‌الملل در عمل چیست و حقوق قابل دسترس کدام است؟ از این رهگذر، عدم حاکمیت قانون مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

The Rule of Law in International Affairs

نویسنده [English]

  • Ali Reza Hojjat Zadeh
چکیده [English]

a