دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم‌اندازی تطبیقی

نویسنده

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله، پاره‌ای از مسائل ناشی از تطبیق دستورالعمل تجارت الکترونیکی با حقوق داخلی قراردادها را با تأکید بر مواد 9ـ11 راجع به تشکیل قرارداد با وسایل الکترونیکی بررسی می‌کند. در تمام قسمتهای مقاله، مطالعات تطبیقی با قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده (یوتا)، اصول حقوق قرارداد اروپا و قانون نمونة آنسیترال دربارة تجارت الکترونیکی انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

The E-Commerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective

نویسنده [English]

  • Mostafa Elsan
چکیده [English]

ش