مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

ضرورت رعایت «حسن نیّت و رفتار منصفانه» در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرفهای قرارداد، توجه به دگرگونیِ عصر حاضر در ایجاد، انعقاد و تفسیر قراردادها، تغییر شرایط قراردادی و حمایت از «حقوق مصرف‌کنندگان» در قبال «قرارداد استاندارد»، جایگاه ویژه‌ای در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین‌المللی یافته است، به‌گونه‌ای که در حقوق داخلی کشورهای متعدد و اسناد بین‌المللی مطرح و مورد نظریه‌پردازی قرار گرفته است و تلاش شده تا به طور صریح یا ضمنی در تنظیم شروط قراردادها و تصمیمات دادگاهها تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of the Principle of “Good Will and Fair Conduct in” Contracts

نویسنده [English]

  • Mahdi Alizadeh
Senior Expert of Private Law
چکیده [English]

The necessity of observance of “good will and fair conduct” in contracts, as an important principle in creating goals such as examining the process of preparing and drawing up of contractual terms, establishing equivalence and balance between contractual parties, observing the present age changes in making, concluding and interpreting contracts, alteration of contractual circumstances and protection of consumers' rights against “form contract”, has enjoyed a particular status in contract law as well as international contractual dealings so that it has been put forward and theorized in municipal law of various countries and international documents, and has been attempted to make it be influential, expressly or implicitly, in
of stability, method of settlement of disputes and force major on the other hand all of which help their parties form them better and more successfully and then enforce them in a pacific atmosphere without any misunderstanding.
drawing up of contractual terms and courts' decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good will
  • Fair conduct
  • International commercial law
  • Contractual terms