جایگاه قانونی توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

قانون‌گذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائة ملاکی قانونی برای آن در برخی موارد، در اختیار مراجع قضایی گذاشته است. مراجع قضایی نیز با استفاده از دستاوردهای علوم مختلف خصوصاً علوم زیستی ـ روانی و اجتماعی، حالات زیستی ـ روانی و اجتماعی بزهکار را بررسی می‌کنند که نتایج آن به قضات در گرفتن تصمیم عادلانه و درعین حال امنیت‌بخش کمک می‌کند.
      قانون اقدامات تأمین مصوّب 1339، تدابیر ویژه‌ای را برای احراز حالت خطرناک با توسّل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی اندیشیده بود، ولی متأسفانه به لحاظ متروک ماندن آن عملاً مفید نبوده است. صرفاً مادة 52 قانون مجازات اسلامی دربارة بزهکاران خطرناک دارای حالت جنون، به طور ضمنی، برای احراز حالت خطرناک، توسّل به این شاخصها را به اختصار مطرح کرده است.
      اما قوانین کشورهای دیگر مانند فرانسه، کانادا، هلند و انگلستان مقررات بسیار مفصّل و صریحی در این زمینه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of Resorting to Biological, Psychological and Social Indicators in Distinguishing a Dangerous State

نویسنده [English]

  • mohammadali babaii
Assistant Professor, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The legislator, in certain cases, has turned proving a dangerous state without presenting any legal criteria for it, over to the judicial authorities. Legal authorities also, using the achievements of different sciences particularly biological, psychological and social sciences, examine the biological, psychological and social states of an offender which its results help the judges make equitable and safe giving decisions.
    Security measures Act 1339, had provided for particular measures for establishing a dangerous state by resort to biological, psychological and social indicators, but, unfortunately, as the law was abandoned, it hasn’t been effectively useful. Concerning the dangerous offenders of a state of insanity, only article 52 of Islamic criminal law has implicitly and briefly put forward resorting to these indicators for establishing a dangerous state. However, the laws of other countries including France, Canada, Holland and England involve too detailed and explicit regulations in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dangerous state
  • Dangerous offender
  • Biological indicators
  • Psychological indicators
  • Social indicators