پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه‌تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.
      در این مقاله، کوشش می‌شود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به‌ویژه رویّة قضایی و مقایسة حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقّق این جرم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on the Offence of Utilizing A Forged document

نویسنده [English]

  • Hoseyn Fath Abadi
A Member of Teaching Staff of Islamic Azad University of Mashhad
چکیده [English]

The offence of utilizing a forged document is of the offences against public welfare which can be an introduction or a means to committing many other important offences particularly offences against property.
    In statutes, this guilt is stated beside the offence of forgery of documents and writings while the legislator not only has not presented any definitions for it, but refused to mention its instances as well.
    This article is seeking to refer to the justice and legislative record of this offence as well as presenting a definition for it.
    Then, with reference to different sources specifically judicial precedent, it is trying to compare the law of some countries, particularly England and France, with each other. Finally, it deals with the elements, essentials and necessary requirements for the fulfilment of this guilt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law
  • Forgery
  • Utilization and application
  • Forged document
  • Knowledge of being forged