رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و1940 ایران و شوروی و تحوّلات پس از فروپاشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ پردیس قم

چکیده

تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله‌ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.
      این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین‌الملل با استناد به رویة قضایی بین‌المللی می‌پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal System of the Caspian Sea under the Treaties of 1921 and 1940 between Iran and Russia

نویسنده [English]

  • ahmad raza tuhidi
A Member of Teaching Staff of Tehran University – Qum Pardis
چکیده [English]

A legal system from which the Caspian Sea and its sources should follow, is a matter of substantial importance from economical, political, geopolitical and energy security point of view. After Russia liquidation and the emergence of new countries, the subject has underwent further complications and up to now two kinds of legal systems namely, “joint sovereignty or condominium” and “partition and delimitation” have been proposed by coastal states of the Caspian Sea.
    This article, on the basis of international case law, deals with the recognition of the necessary terms and requirements for the legal system of “condominium” in international law and then examines the possibility of conformity of such system with the legal state of the Caspian Sea.