تعهد گروه‌های مسلح به عدم به کارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر قضیه لوبانگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مخاصمات مسلحانه همواره آثار مخربی بر جمعیت غیر نظامی داشته است. کودکان به عنوان طبقه‌ای آسیب‌پذیر از جمعیت غیر نظامی، همواره نیازمند حمایت‌های بیشتر در مخاصمات مسلحانه بوده‌اند. واقعیت مخاصمات مسلحانۀ کنونی، ارائه حمایت‌های اضافی به کودکان را توجیه می‌کند. از این روست که در قوانین نظامی اکثر کشورها، استخدام کودکان در نیروهای مسلح ممنوع شده است. با این حال، گروه‌های مسلح شرکت‌کننده در مخاصمات مسلحانۀ غیر بین‌المللی، با توجه به عدم برابری در منابع و امکانات و همچنین این اعتقاد که تعهدات حقوقی برای آنان الزام‌آور نیست، به طرق مختلف مانند غیر رسمی، داوطلبانه و حتی اجباری، به استخدام کودکان می‌پردازند. حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری با اتخاذ رویکردی موسع، تمامی اَشکال استخدام کودکان را ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر، مسئله مورد توجه برای جامعه جهانی، مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه است که به روش‌هایی متفاوت مانند مشارکت مستقیم، غیر مستقیم و انجام وظایف حمایتی صورت می‌گیرد. با وجود ممنوعیت مشارکت مستقیم و غیر مستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه مطابق با حقوق بشردوستانه، مسئله مهم انجام وظایف حمایتی در مخاصمات مسلحانه است که با وجود فقدان ممنوعیت صریح در حقوق معاهداتی، دیوان بین‌المللی کیفری در اولین رأی خود در قضیه لوبانگا، در صورت وجود شرایط خاص، این عمل را نیز ممنوع اعلام کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Keywords: The employment and recruitment of child soldiers, Armed forces, The active involvement of children, Non-international armed conflicts.

نویسندگان [English]

 • Heybatallah Najandimanesh 1
 • Iman Montazeri 2
1 Department of Public and International Law, Faculty of law and political sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Armed conflicts have constantly had destructive effects on nonmilitary personnel. Children as a vulnerable group of nonmilitary personnel constantly need to receive more protection in armed conflicts. The reality of the contemporary armed conflicts justifies offering more protection to children. Therefore, in the military rules of most countries, it is prohibited to employ children in the armed forces. However, the armed groups which engage in non-international armed conflicts with considering inequality in resources and equipment and also this thought that the legal obligations are not binding for them to use and employ children in different ways such as voluntarily, unofficially and even forcibly. International humanitarian law (IHL) and international criminal law with adopting an extended approach have prohibited all forms of the employment (involvement) of children. On the other side, the problem which has made the international community notice is the participation of children in armed conflicts that it exists in a variety of ways such as direct participation, indirect participation and serving in support functions. Despite the prohibition of direct and indirect participation of children in armed conflicts according to International humanitarian law (IHL), the important problem in armed conflicts is to serve in support functions that with the absence of the explicit prohibition in the treaty-based law, the International Criminal Court (ICC) in its first judgment in the Lubanga case in the existence of the particular circumstances has prohibited this act.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: The employment and recruitment of child soldiers
 • Armed forces
 • The active involvement of children
 • Non-international armed conflicts
 1. آقائی جنت‌مکان، حسین، حقوق بین‌الملل کیفری، چاپ چهارم، تهران، جنگل، 1393 ش.
 2. ابراهیم‌گل، علیرضا، و سیدجمال سیفی، مسئولیت بین‌المللی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، تهران، شهر دانش، 1393 ش.
 3. رضوی‌فرد، بهزاد، «کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 14، بهار 1395 ش.
 4. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، ایمان منتظری قهجاورستانی، و حمزه پیرنیا، «گستره صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی»، فصلنامه حقوق بین‌الملل کیفری، دوره اول، شماره 1، 1399 ش.
 5. رنجبریان، امیرحسین، و مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، «دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، شماره 43، پاییز و زمستان 1389 ش.
 6. سلیمی، صادق، «عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری»، آموزه‌های حقوق کیفری، دوره شانزدهم، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 ش.
 7. صالحی، جواد، «رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک‌سربازان دختر»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، شماره 61، تابستان 1395 ش.
 8. محمودی، سیدهادی، و ایمان منتظری قهجاورستانی، «مبانی حقوقی الزام گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، سال پنجاه و یکم، شماره، 3، پاییز 1400 ش.
 9. ممتاز، جمشید، و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ چهارم، تهران، میزان،1393 ش.
 • نژندی‌منش، هیبت‌اللّٰه، حقوق بین‌الملل کیفری در رویه قضایی، تهران، خرسندی، 1394 ش.
 • نیاموتاتا، کنارد، «تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن»، ترجمه سیدصادق موسوی‌نژاد، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره 44، زمستان 1399 ش.
 1. Akande, Dapo, “ICC Delivers Its First Judgment: The Lubanga Case and Classification of Conflicts in Situations of Occupation”, Available at: <https://www.ejiltalk.org/icc-delivers-its-first-judgment-the-lubanga-case>.
 2. Aptel, Cécile, “The Protection of Children in Armed Conflicts”, in: Ursula Kilkelly & Ton Liefaard (Eds.), International Human Rights of Children, Singapore, Springer, 2018.
 3. Bellal, Annyssa, The War Report Armed Conflicts in 2017, Geneva Academy, 2019.
 4. Birhane, Fikire Tinsae, “Targeting of Children in Non-International Armed Conflicts”, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 26(2):377-400, 2021.
 5. Child Soldier International, “A law unto themselves? Confronting the recruitment of children by armed groups”, March 2016, Available at: <https://www.refworld.org/ docid/574809d24.html>.
 6. Clapham, Andrew, “The Concept of International Armed Conflict”, in: The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015.
 7. Clark, Roger S. & Otto Triffterer, “Part 3. General Principle of Criminal Law; Article 26”, in: Otto Triffterer & Ambos Kai (Eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Hart, 2015.
 8. Cottier, Michael, “Article 8; War Crimes”, in: Otto Triffterer & Kai Ambos (Eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court, A Commentary, Hart, 2015.
 9. Cottier, Michael & Julia Grignon, “Paragraph 2(b)(vii): Improper use of distinctive signs”, in: Otto Triffterer & Kai Ambos (Eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court, A Commentary, Hart, 2015.
 10. Drumbl, Mark, “Children in Armed Conflict”, in: Jonathan Todres & Shani M. King (Eds.), The Oxford Handbook of Children’s Rights Law, 2020.
 11. Grover, Sonja C., Child Soldier Victims of Genocidal Forcible Transfer: Exonerating Child Soldiers Charged with Grave Conflict-related International Crimes, Berlin, Springer, 2012.
 12. Happold, Matthew, “Children Participating in Armed Conflicts and International Criminal law”, Human Rights and International Legal Discourse, Vol. 5(1):82-100, 2011.
 13. Heffes, Ezequiel, “Armed Groups and the Protection of Health Care”, International Law studies, Vol. 95:226-243, 2019.
 14. Heffes, Ezequiel & Brian E. Frenkel, “The International Responsibility of Non-State Armed Groups: In Search of the Applicable Rules”, Goettingen Journal of International Law, Vol. 8(1):39-72, 2017.
 15. Henckaerts, Jean-Marie, “Study on customary international humanitarian law: A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict”, International Review of the Red Cross, Vol. 87(857):175-212, March 2005.
 16. Henckaerts, Jean-Marie & Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. 1-2, Cambridge University Press, 2005.
 17. Klamberg, Mark, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2017.
 18. Kurth, Michael E., “The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber’s Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity”, Goettingen Journal of International Law, Vol. 5(2):431-453, 2013.
 19. Longobardo, Marco, “The Criminalisation of Intra-party Offences in Light of Some Recent ICC Decisions on Children in Armed Conflict”, International Criminal Law Review, Vol. 19:600-634, 2019.
 20. McBride, Julie, The War Crime of Child Soldier and Recruitment, Springer, 2014.
 21. Murray, Daragh, Human Rights Obligations of Non-State Armed Groups, Oxford, Hart Publishing, 2016.
 22. Quintin, Anne, The Nature of International Humanitarian Law: A Permissive or Restrictive Regime?, UK, Edward Elgar Publishing, 2020.
 23. Sandoz, Yves & Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (Eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva, International Committee of the Red Cross and Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
 24. Sassòli, Marco, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar Publishing, 2019.
 25. Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012.
 26. , “War Crimes before the Special Court for Sierra Leone”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010.
 27. Tuck, David, “Taking of Hostages”, in: The 1949 Geneva Convention: A Commentary, Oxford University Press, 2015.
 28. Yuvaraj, Joshua, “When Does a Child ‘Participate Actively in Hostilities’ under the Rome Statute? Protecting Children from Use in Hostilities after Lubanga”, Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 32(83):69-93, 2016.

Cases and Materials:

 1. ICC, Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I, Conviction Judgment, ICC-01/04/06, 14 March 2012.
 2. ICRC Advisory Service on IHL, “Guiding Principles for the Domestic Implementation of a Comprehensive System of Protection for Children Associated with Armed Forces or Armed Groups”, <http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/guiding-principles-children-icrc.pdf>.
 3. International Court of Justice, Nicaragua v US, Judgment of 27 June 1986, (Merits) 1986.
 4. International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998.
 5. SCSL, Prosecutor v Sam Hinga Norman, Fourth Defence Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), 04-14-AR72, 31 May 2004.
 6. SCSL, Prosecutor v Brima, Kamara and Kanu, Trial Chamber II, Case No. SCSL-04-16-T, 20 June 2007.
 7. SCSL, Prosecutor v Seasy, Kallon and Gbao, Trial Chamber I, Case No. SCSL-04-15-T, 2 March 2009.
 8. Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v Fofana and Kondewa (CDF Case), Appeal Judgment, 28 May 2008.
 9. Statute of International Criminal Court (ICC).
 10. Statute of the Special Court for Sierra Leone (SCSL).
 11. Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Draft Statute & Draft Final, Article 26, Proposal 1.
 12. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
 13. ICTR, Prosecutor v Limaj, Bala and Musliu, Case No. IT-03-66-T, Judgment, 30 November 2005.
 14. ICTY, Prosecutor v Tadić, IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995.
 15. ICTR, The Prosecutor v Gean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, 2 September 1998.
 16. ICC, Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, Trial Judgment, ICC-01/04-01/06-2842, 14 March 2012.
 17. ICC, Prosecutor v Bosco Ntaganda, Trial Chamber VI, No. ICC-01/04-02/06, 8 July 2019.
 18. ICC, Prosecutor v Dominic Ongwen, Trial Chamber IX, 6 May 2021.
 19. ICC, Prosecutor v Lubanga, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06, 29 January 2007.